TIA/EIA-136 Rev 0

TDMA Cellular PCS (ANSI/TIA/EIA-136-99)

This standard was developed by committee TR-45.3